Vid förfrågan från valberedningen till ledamöterna i förbundet som står på omval har följande framkommit den 1 november 2016.

Ledamoten Mikael Boväng ställer inte upp för omval
Ledamoten Raymond Dahllöf ställer inte upp för omval
Suppleanten Atchara Fergusson ställer inte upp för omval

Ordföranden Tommy Lindström ställer upp för omval
Ledamoten Jean Altun ställer upp för omval
Suppleanten Thomas Kensert ställer upp för omval

Dessutom skall förbundsmötet välja tre ledamöter varav en som sammankallande till en valberedning. I valberedningen får inte ingå ledamöter vilka ingår i förbundsstyrelsen.

Under förutsättning att förbundsmötet beslutar att tillsätta en disciplinnämnd, skall förbundsmötet även välja tre ledamöter och minst en ersättare i denna nämnd. I nämnden skall det finnas ledamöter med juridisk kompetens, och samtliga skall vara fristående från förbundsstyrelsen.

Enligt stadgarna har valberedningen att till samtliga föreningar inom Svenska Boxningsförbundet, uppmana dem att senast den 31 december 2016 inkomma till valberedningen med förslag på lämpliga kandidater till den kommande styrelsen.

Förslag kan med fördel lämnas till undertecknad senast den 31 december 2016

 

Erik Forss

Ordförande i valberedningen

erik_forss@hotmail.com